Omzetbelasting

KOR sneller van toepassing vanwege niet meetellen bijkomstige prestaties

 

Komt u mogelijk in aanmerking voor toepassing van de kleineondernemersregeling? Houd er dan rekening mee dat bepaalde vrijgestelde prestaties niet meetellen bij het vaststellen van de omzet indien deze als bijkomstig zijn aan te merken.

 

Het gaat daarbij om een aantal specifiek in de wet genoemde prestaties, zoals de levering en verhuur van onroerende zaken, bepaalde financiële diensten zoals het verstrekken van leningen tegen vergoeding en verzekeringsdiensten. Indien dergelijke prestaties samenhangen met andere handelingen, en daarmee niet tot uw gebruikelijke bedrijfsactiviteiten behoren, telt de omzet ervan niet mee voor de beoordeling of de omzetdrempel al dan niet wordt overschreden.

 

Het Hof van Justitie geeft in een arrest een toelichting op voornoemde bepaling. Het Hof van Justitie geeft aan dat de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen als doelstelling heeft het verlichten van administratieve lasten voor deze ondernemers. Het Hof is van oordeel dat de verwezenlijking van deze doelstelling alleen kan worden gewaarborgd indien de administratieve lasten niet worden opgelegd bij prestaties, die niet tot de gebruikelijke bedrijfswerkzaamheden van de belastingplichtige behoren.

 

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@raadhuispekela.nl of 0597613402.