Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Wordt u, als ondernemer, getroffen door de coronamaatregelen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een belastingvrije tegemoetkoming van maximaal € 90.000 voor uw vaste lasten. De aanvraag voor de TVL Q4 2020 is mogelijk van 25 november 2020 tot en met 29 januari 2021 17.00 uur.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (hierna: TVL) is bedoeld als tegemoetkoming voor de vaste lasten. Voor de periode vanaf 1 oktober 2020 krijgen bedrijven afhankelijk van de omvang van hun bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming van minimaal € 1.000 en maximaal € 90.000 voor hun vaste lasten voor oktober tot en met december 2020 (en eventueel ook voor januari tot en met maart 2021 en april tot en met juni 2021). Bedrijven moet een omzetverlies hebben van minimaal 30% (periode oktober-december 2020, voor de periodes daarna geldt een omzetverlies van 40% en 45%) en het aandeel vaste lasten van de omzet moet minimaal € 4.000 bedragen. Van dat deel wordt maximaal 50% gecompenseerd. In aanmerking komen sectoren uit de eerdere TOGS en TVL-regeling.

Op 27 oktober 2020 zijn de volgende aan de TVL gerelateerde uitbreidingen bekendgemaakt:

  1. De TVL wordt tijdelijk (in beginsel alleen voor het vierde kwartaal 2020) opengezet voor alle sectoren.
  2. Horecaondernemers kunnen via de TVL-aanvraag een extra eenmalige subsidie ontvangen van ongeveer 2,75% van de omzetderving (dit komt neer op gemiddeld € 2.500).
  3. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie (zoals muziekfestivals en kermissen) krijgen een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-1.0 vergoeding die zij ontvingen.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@raadhuispekela.nl of 0597613402.

Vrije ruimte werkkostenregeling 2020

 

Heeft u werknemers in dienst aan wie u vergoedingen en verstrekkingen geeft die u in de werkkostenregeling (hierna wkr) onderbrengt? Dan heeft u in 2020 meer mogelijkheden om dit onbelast te doen.

 

U kunt bij de meeste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen kiezen om deze óf bij de individuele werknemer te belasten in de loonheffing óf deze aan te wijzen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (hierna wkr). Past u de wkr toe, dan kunt u gebruik maken van een aantal expliciete vrijstellingen (de zogenaamde gerichte vrijstellingen). Is er geen gerichte vrijstelling, dan komt de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling ten laste van de vrije ruimte. Deze vrije ruimte zou in 2020 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,2% van de loonsom daarboven bedragen. Is de vrije ruimte volledig benut, dan betaalt u over het meerdere 80% heffing.

 

Voor het jaar 2020 is de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever echter eenmalig verhoogd naar 3%. Dit betekent dat de vrije ruimte maximaal € 5.200 hoger wordt dan in eerste instantie voorzien.

 

Op Prinsjesdag 2020 is bekend gemaakt dat in 2021 de vrije ruimte van de loonsom boven € 400.000 daalt van 1,2% naar 1,18%. De vrije ruimte van de eerste € 400.000 bedraagt vanaf 2021 weer 1,7%.

 

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@raadhuispekela.nl of 0597613402.

Omzetbelasting

KOR sneller van toepassing vanwege niet meetellen bijkomstige prestaties

 

Komt u mogelijk in aanmerking voor toepassing van de kleineondernemersregeling? Houd er dan rekening mee dat bepaalde vrijgestelde prestaties niet meetellen bij het vaststellen van de omzet indien deze als bijkomstig zijn aan te merken.

 

Het gaat daarbij om een aantal specifiek in de wet genoemde prestaties, zoals de levering en verhuur van onroerende zaken, bepaalde financiële diensten zoals het verstrekken van leningen tegen vergoeding en verzekeringsdiensten. Indien dergelijke prestaties samenhangen met andere handelingen, en daarmee niet tot uw gebruikelijke bedrijfsactiviteiten behoren, telt de omzet ervan niet mee voor de beoordeling of de omzetdrempel al dan niet wordt overschreden.

 

Het Hof van Justitie geeft in een arrest een toelichting op voornoemde bepaling. Het Hof van Justitie geeft aan dat de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen als doelstelling heeft het verlichten van administratieve lasten voor deze ondernemers. Het Hof is van oordeel dat de verwezenlijking van deze doelstelling alleen kan worden gewaarborgd indien de administratieve lasten niet worden opgelegd bij prestaties, die niet tot de gebruikelijke bedrijfswerkzaamheden van de belastingplichtige behoren.

 

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via info@raadhuispekela.nl of 0597613402.

Profiteer optimaal van de wijzigingen van de Vpb-tarieven

Ieder jaar moet worden bepaald welke opbrengsten en kosten in een bepaald jaar in aanmerking moeten worden genomen. Normaal kunt u door winstneming uit te stellen slechts een rentevoordeel behalen in de vennootschapsbelasting. Dit jaar is het mogelijk om tevens een tariefvoordeel te creëren. Hierdoor kunt u een aanzienlijk belastingvoordeel genieten.

Eerder was al bepaald dat de Vpb-tarieven in 2021 worden verlaagd. Helaas gaat de verlaging van het Vpb-tarief voor winsten boven € 200.000 niet door. Het lage Vpb-tarief gaat wel omlaag van 16,5% naar 15%. Daarnaast wordt de eerste tariefschijf verlengd. Dit betekent dat u minder snel het hoge Vpb-tarief verschuldigd bent. In 2021 betaalt u over winsten tot en met € 245.000 15% en 25% over winsten boven € 245.000. In 2022 wordt de eerste tariefschijf nog verder verlengd. In 2022 betaalt u over winsten tot en met € 395.000 15% en over winsten boven € 395.000 25%.

Verwacht u dit jaar meer winst te maken dan € 200.000, laat dan beoordelen of er mogelijkheden zijn om de jaarwinst zo te bepalen dat u optimaal profiteert van de wijzigingen in de Vpb-tarieven.